Th8 2, 2018

Home / 2 Th8 2018

Bước tiến mới trong công nghệ nâng cao hiệu quả của tế bào quang điện (Part 1)

Categories:
Bước tiến mới trong công nghệ nâng cao hiệu quả của tế bào quang điện (Part 1)
Đánh giá bài viết

Một nhóm các nhà khoa học hiện đang tập trung vào dự án nghiên cứu nâng cao hiệu quả của tế bào quang điện. Đó là các nhà khoa học tại Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg (FAU) Dự án này được thực hiện hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời Argonne-Northwestern (ANSER). Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern ở Evanston, Hoa Kỳ.

read more →